ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αναστολές Ιανουαρίου, μονομερείς δηλώσεις καλλιτεχνών- «Πρώτο Ένσημο» και πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Άνοιξε από 1/1/2022 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων...

Continue reading

Οδηγίες για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, στη διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’ 200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4736/2020, επιβάλ...

Continue reading

Ε. 2228 /10-12-2021 Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α΄251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Α΄170, ΚΥΔ), αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δ...

Continue reading

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής».

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής. Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Πε...

Continue reading