* * *

Δικαιοσύνη

Διαφορές με το δημόσιο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αίτηση εξώδικης αναγνώρισης απαιτήσεων / συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με το Δημόσιο

Δικαστήρια

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
 • Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις
 • Πιστοποιητικά δικαστηρίων
 • Πιστοποιητικό περί μη δίωξης ως φυγόποινου
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)
 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων
 • Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού
 • Πληροφόρηση σταδίου ποινικής δικογραφίας (ροή μήνυσης)

Θέματα διαθήκης / κληρονομιάς

 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη

 • Αναζήτηση Δελτίων Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ)
 • Αναζήτηση εκθεμάτων
 • Αναζήτηση νομολογίας
 • Παρακολούθηση υπόθεσης

Δικόγραφα

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης
 • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια)
 • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Συμβούλιο της Επικρατείας / Διοικητικά Δικαστήρια)

Καταστήματα κράτησης

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Βεβαίωση ηθικού / πειθαρχικού ελέγχου αποφυλακισμένων
 • Εκπαίδευση αποφυλακισμένων
 • Επαλήθευση ηλεκτρονικών εγγράφων καταστημάτων κράτησης
 • Ιατρικές βεβαιώσεις αποφυλακισμένων
 • Πιστοποιητικό κράτησης αποφυλακισμένων
 • Προγραμματισμός επισκεπτηρίου σε κατάστημα κράτησης
 • Προσωρινή διαμονή αποφυλακισμένων

Νομοθεσία

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Μη ψηφιοποιημένα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
 • Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Ποινικό Μητρώο

________________________________________

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ TAXIS KEP

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ