* * *

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

  • Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες
  • Άυλη συνταγογράφηση
  • Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών
  • Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό
  • Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)
  • Ηλεκτρονικά ραντεβού στις Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Φάκελος ασφάλισης υγείας

  • Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)
  • Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)